Folklistan

2. Skicka brottslingar i fängelse utomlands

- Upprätta ett EU-samarbete kring fängelser så att Sverige fritt kan upphandla kriminalvård i unionen

Folklistan vill se ett ökat samarbete inom EU för att medlemsländerna fritt ska kunna samarbeta för att verkställa frihetsberövande påföljder i andra delar av unionen. Vi önskar att det utarbetas ett nytt direktiv som reglerar medlemsstaternas möjligheter att placera brottslingar i andra EU-länders anstalter. Det skulle innebära en bättre allokering av resurserna i EU och minska kostnaderna för svensk kriminalvård.

Beläggningen på svenska fängelser är skyhög. På flera håll råder överbeläggning. De straffskärpningar som aviserats betyder att kapaciteten i Kriminalvården måste ökas drastiskt. Myndigheten har begärt en tredubbling av antalet platser för att kunna verkställa de straff som den bedömer kommer utdömas de kommande åren. Det kommer att ta tid att öka kapaciteten till den nödvändiga nivån. Och det kommer att bli dyrt om det sker i Sverige.

En ny EU-strategi för kriminalvård

En klassisk kommentar om EU och kriminalitet är att den fria rörligheten inte ska gälla brottslingar. Folklistan anser att det tvärtom borde bli ökad rörlighet inom unionen för en typ av brottslingar; nämligen de som sitter bakom lås och bom.

Redan idag finns det regelverk som fastställer möjligheten för medborgare att utnyttja offentliga tjänster i andra EU-länder. Exempelvis finns denna möjlighet för vårdtjänster inom ramen för patientrörlighetsdirektivet. Det finns också ett befintligt rådsbeslut om ömsesidigt erkännande av domar inom unionen och möjlighet till att verkställa straff i andra länder. Denna möjlighet begränsas idag till att överföra brottslingar till länder där de antingen har medborgarskap eller ett uppehälle som ger dem bättre förutsättningar till återanpassning. Vi vill utvidga möjligheten till överföring utan den intagnes samtycke till att sådan fritt ska kunna ske till andra medlemsländer där det finns tillgänglig kapacitet. Det ska vara frivilligt för medlemsstaterna att ansluta till detta samarbete där utgångspunkten ska vara att medlemslandet där den intagne har sitt medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd betalar för kostnaden.

Idag används närheten till sociala och kulturella band som ett argument för att frihetsberövandet ska ske i det land bor eller har medlemskap. Vi tror att det tvärtom skulle vara positivt för flera av de personer med kopplingar till den gängkriminella miljön att komma långt bort från sina sociala anknytningar.

EU-gemensam allokering avhjälper mer än bilaterala avtal

Liknande samarbeten i form av bilaterala avtal har prövats framgångsrikt. Exempelvis Belgien, Norge och Storbritannien har tidigare hyrt fängelseplatser i Nederländerna som har haft ett överskott av lediga platser. Även den svenska regeringen har startat en utredning för att upprätta liknande bilaterala avtal, men en EU-gemensam struktur skulle möjliggöra en bättre resursallokering och organiskt kunna följa de brottstrender som äger rum i respektive land.

En majoritet av EU:s medlemsstater har tillgänglig kapacitet i sina fängelser. Det dödliga våldet minskar i de flesta europeiska länder, till skillnad från trenden i Sverige. Resurserna i de länder som har ökande kapacitet av lediga fängelseplatser skulle kunna utnyttjas effektivt genom att erbjuda denna kapacitet till de länder, som likt Sverige, har överfulla fängelser. Här skulle EU-länderna gemensamt kunna bistå kriminalvårdande myndigheter med att allokera fängelseplatser mellan medlemsländerna.

Minskade utgifter för kriminalvård med hjälp av EU-samarbete

Genom ett sådant samarbete skulle Sverige kunna sänka kostnaderna för Kriminalvården avsevärt. Våra fängelser är bland de dyraste i världen. Vi lägger i genomsnitt 3600 kronor per dygn och fängelseplats, högst av samtliga EU-länder. I genomsnitt spenderar de andra länderna bara en bråkdel av den svenska kostnaden per fånge. Exempelvis är motsvarande kostnad i ett av länderna med befintlig kapacitet, Bulgarien, 66 kronor för en fängelseplats per dygn. Sveriges kostnader för fängelseplatser är således mer än 50 gånger så höga som Bulgariens. Det finns ett stort behov av att effektivisera resurserna inom svensk kriminalvård. Genom att skicka kriminella till fängelser i andra EU-länder kan vi effektivt dra nytta av EU-medlemskapet och bemöta såväl kapacitetsbristen som det orimligt höga kostnadsläget som Kriminalvården har idag.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.