Folklistan

5. Rädda fiskbestånden i Östersjön

- Förbjud monstertrålare, minska de industriella fiskekvoterna och förenkla jakt på skarv

Fiskbestånden i Östersjön är på akut låga nivåer. Tillgången till bland annat torsk, sill och lax är hotad och småskaliga kustfiskare slår larm om minimala eller obefintliga fångster. Våra marina havsområden behöver starkare skydd. Folklistan vill värna om det kustnära, småskaliga fisket, vilket hotas både av det storskaliga, industriella fisket och av stora populationer av sjöfågeln skarv. Vi vill förbjuda monstertrålare, minska de industriella fiskekvoterna och förenkla jakten på skarv för att värna den biologiska mångfalden i haven och skapa förutsättningar för ett livskraftigt, hållbart fiske längs med Östersjökusten.

Hållbara fiskemetoder – förbjud monstertrålarna

EU-kommissionen har slagit fast att bottentrålning gradvis ska fasas ut i alla havsskyddsområden till 2030, givet den roll dessa områden spelar för marin biologisk mångfald. Det finns också en plan om att alla medlemsstater ska utvidga havsskyddet från tolv till trettio procent av sina ekonomiska zoner till 2030. Det är positivt. Därför borde Sverige redan nu flytta ut gränsen för fiske med trålare
för att skydda dessa marina miljöer. Men även innanför dagens trålgräns fiskar idag en stor andel trålare, på grund av de många möjligheterna till att få undantag. Dessa undantag måste begränsas. Folklistan vill förbjuda monstertrålare att dammsuga Östersjön på fisk. Vi vill satsa på utveckling av nya fiskeredskap i syfte att minimera bifångster och öka kraven på användning av skonsamma fiskeredskap.

Minska fiskekvoterna för industrifisket tills fiskbestånden har återhämtat sig

Mot bakgrund av de akut försämrade fiskbestånden har fiskekvoterna i Östersjön sänkts de senaste åren. För 2024 sänktes de med 31 procent. Men sänkningen är otillräcklig för att bestånden ska återhämta sig till hållbara nivåer. Sänkningen motsvarar inte heller den höjning av kvoterna som gjorts under en längre tid. Utöver ytterligare sänkta kvoter behöver vi fortsätta utveckla kontrollen av att kvoterna respekteras med bland annat kameraövervakning av fångsterna. Idag tar 20 större fartyg upp närapå 95 procent av den svenska fångsten av sill och skarpsill. Nästan hela fångsten mals ner till fiskmjöl som blir foder.

Jakt på skarv

Skarven är skyddad enligt EU:s fågeldirektiv som antogs 1979. Detta begränsar de svenska möjligheterna till jakt på skarv. En växande population av framförallt mellanskarv är ett allt mer akut problem för det kustnära fisket. Endast populationen av mellanskarv uppskattas konsumera så mycket som 40 000 ton fisk per år. Skarvpopulationen är sedan länge återigen livskraftig. Därför finns anledning att revidera EU:s fågeldirektiv så att Sverige kan besluta om allmän jakt på skarv

EU-krav på märkning av fiskemetod

Idag är det svårt att som konsument välja fisk som är fångad på ett hållbart sätt. Det finns inget enhetligt krav på någon märkning som anger fiskemetod för fisk som säljs på restaurang eller i butik. Folklistan vill införa ett EU-krav på märkning så att den som köper fisk ska kunna göra ett informerat val och kunna välja fisk som är fiskad på ett hållbart sätt.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.