Folklistan

6. Riv upp landsbygdsfientlig lagstiftning

- Miljöpolitiken har gått för långt

Utveckla handeln med utsläppsrätter – avveckla övriga klimatverktyg

Folklistan kräver att stora delar av EU:s klimatpolitik under det överdrivna klimatpaketet Fit for 55 rivs upp. EU:s system för handel med utsläppsrätter har visat sig vara en effektiv mekanism för att minska växthusgasutsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att utvidga detta system kan vi undvika mer påträngande regleringar, som alltför ofta leder till överdriven detaljstyrning av medlemsstaternas ekonomiska aktiviteter, särskilt inom jordbruket och skogsbruket. Ett marknadsbaserat tillvägagångssätt kan uppnå utsläppsminskningar mer effektivt, genom att utnyttja de mest resurseffektiva teknologierna, utan att kräva specifika metoder som kanske inte passar alla regioner eller sektorer.

Stoppa kriget mot bilismen

EU har beslutat att förbjuda nya fordon med förbränningsmotorer år 2035. Detta beslut stänger på ett olyckligt sätt dörrarna till all annan teknisk utveckling som kan få ner utsläppen från vägtransportsektorn. De elektriska fordonen i samhället blir allt fler och kommer vara en del av lösningen för att sänka utsläppen. Men dessa bilar är alltjämt för dyra för vanliga familjer. Genom att pragmatiskt fortsätta utvecklingen av bränslesnåla bensin- och dieselmotorer skulle vi få ner utsläppen snabbare jämfört med den klimatelitistiska hållning som ligger till grund för dagens reglering. Med en teknikneutral inställning kan lågutsläppsbilar tillgängliggöras för en större del av befolkningen.

Rädda veteranbilarna

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om uttjänta fordon som reglerar när ett fordon ska betraktas som avfall. Sådana fordon ska enligt förslaget kunna tvångsskrotas utan ersättning. Detta är ett hot mot motorentusiaster och fordonshobbyn. Det undantag som föreslagits för att ge skydd för historiska fordon är otillräckligt och riskerar att användas på ett godtyckligt sätt. Förslaget går på kant med äganderätten och hotar viktiga historiska och kulturella värden. Folklistan vill därför stoppa förordningen för att rädda veteranbilarna.

Inga tvångsrenoveringar

År 2023 antogs ett nytt EU-direktiv med syftet att sänka utsläppen från byggnader, direktivet om byggnaders energiprestanda. I ursprungsförslaget från EU-kommissionen såg detta ut att resultera i dyra tvångsrenoveringar över hela landet. En genomsnittlig småhusägare hade tvingats betala ungefär 550 000 kronor för att renovera sitt hem för att möta EU:s krav. För hyresgäster hade hyrorna naturligtvis skjutit i höjden. I slutändan lyckades sunda krafter stoppa de värsta avarterna i förslaget, men processen utgör ett varnande exempel på regleringsivern från EU. Dessutom har uppvärmning av byggnader nyligen beslutats inkluderas i utsläppshandeln. Det är en betydligt mer effektiv och marknadsmässig åtgärd för att minska byggnaders klimatavtryck.

Svenskt självbestämmande över EPA-traktorerna

Tillgången till A-traktorer, så kallade EPA-traktorer, är helt avgörande för många landsbygdsungdomars livskvalitet. Det handlar om friheten att kunna röra sig där kollektivtrafiken är begränsad – men också om många familjers vardagspussel. EU ser nu ut att vara på väg att kraftfullt begränsa tillgången till A-traktorer, genom en höjd åldersgräns. Därtill ska det krävas både teoriprov och uppkörning för att få tillstånd att framföra dessa. Det nya regelverket skulle i korthet innebära att a-traktorerna skulle
regleras mer som vanliga bilar istället för att regleras mer som mopeder. Vi tycker att Sverige ska bestämma hur svenska ungdomar kan ta sig fram på landsbygden. Förslagen om att försvåra för A-traktorerna hör hemma i sopkorgen.

Återta makten över naturen

I början av året stoppades, lyckligtvis, det mycket långtgående lagförslaget om återställning av natur. Förslaget från EU-kommissionen var minst sagt dåligt anpassat för situationen i ett glesbefolkat land som Sverige, och konsekvenserna för skogsbruket och för många bönder hade blivit katastrofala.Tyvärr var förslaget om förordningen om återställande av natur inte det sista förslaget som riskerar att slå hårt mot glesbefolkade regioner. Genom det föreslagna direktivet om övervakning av markhälsa vill EU-kommissionen tvinga medlemsstaterna att inrätta nationella markdistrikt och etablera ett krångligt och dyrt övervakningssystem för markhälsa. Förslaget bedöms samtidigt göra det avsevärt svårare att omvandla skogsmark till exempelvis industrimark eller tomtmark. Såväl förslaget om återställande av natur och förslaget om övervakning av markhälsa är exempel på EU:s iver att detaljstyra frågor som bör vara nationell kompetens. EU:s oförmåga att både förstå och respektera medlemsländernas ofta vitt skilda förhållanden riskerar att stjälpa inte minst invånarnas vilja till att bidra till den gröna omställningen. Därför måste EU ta ett steg tillbaka, och lämna detaljstyrningen hos medlemsstaterna där den hör hemma.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.