Folklistan

7. Släpp snuset fritt i hela EU

- låt det svenska snuset bidra till förbättrad folkhälsa

Använd den svenska modellen för att fasa ut rökningen i Europa


Rökning är ett av Europas allvarligaste folkhälsoproblem. Varje år dör nästan 700 000 människor i Europa av rökning. Dessutom leder rökningsrelaterade hälsoproblem och dödlighet till minskad produktivitet och påverkar den europeiska ekonomin negativt. Europa förlorar årligen 2,5 procent av BNP som en följd av rökningen.

Sverige har klart lägst andel rökare i hela EU – knappt 6 procent av den svenska befolkningen är dagligrökare. Det kan jämföras med 25 procent i EU som helhet. Detta beror till stor del på den unika tillgången till alternativa nikotinprodukter och att beskattningen i Sverige uppmuntrar rökare att välja andra tobaks- och nikotinprodukter än cigaretter. Effekterna på folkhälsan är tydliga. Uppskattningsvis har tillgången till rökfria alternativ räddat 3 400 liv årligen. Att Sverige idag näst intill klassas som ett rökfritt land visar att vi har ett framgångsrecept som fler länder i Europa borde ta efter, i stället för att motarbeta.

EU och Skatteverket hotar de rökfria alternativen

Under senare år har nya, säkrare tobaks- och nikotinprodukter intagit den europeiska marknaden. Exempelvis tuggtobak och det vita snuset som visat sig vara betydligt mindre skadliga för hälsan än cigaretter. Men dessvärre är de rökfria alternativens framtid hotad i EU.

EU-kommissionen har nämligen visat oroväckande tecken på att antingen vilja förbjuda eller kraftigt försämra möjligheterna för rökfria alternativ i Europa, vilket bygger på en utbredd okunskap om de betydande skillnaderna i skadeverkningar mellan cigaretter och de avsevärt säkrare rökfria alternativen. Om vi på allvar ska minska tobaksrökningen bland befolkningen så behöver politikerna i EU ändra inställning och tillåta säkrare alternativ under rimliga och reglerade former.

Men även byråkraterna på Skatteverket försöker motverka den svenska modellens framgångsrecept då man vill klassa portionsförpackad tuggtobak (som är tillåtet inom EU) som snus, vilket skulle stoppa en svensk exportframgång och dessutom hota ett tusental svenska arbetstillfällen. Om Sverige ska lyckas försvara det svenska snuset, tuggtobaken och det vita snuset inom EU så kan inte svenska myndigheter vara aktivister mot dessa produkter.


Upphäv EU:s snusförbud

Folklistan anser att Sverige nu har möjlighet att gå i bräschen för en ny europeisk nikotinpolitik – en politik som beaktar olika produkters faktiska skadeverkningar. Regeringen behöver våga försvara den svenska linjen avseende snus men också föra fram en tydlig linje för att få EU att erkänna säkrare nikotinprodukter för vad de är – ett viktigt hjälpmedel för att fasa ut rökningen. I flera europeiska länder, till exempel Storbritannien, kan idag läkarna ordinera svenskt snus och nikotinportioner som ett sätt att sluta röka. Därför menar Folklistan att EU:s snusförbud inte bara behöver upphävas utan att medlemsländerna även bör ge läkarna möjlighet att ordinera snus som ett hjälpmedel för att sluta röka så att fler länder kan följa Sveriges framgångsrika väg.


Ge bara stöd till folkhälsoorganisationer som minimerar risker med rökning

EU finansierar och står bakom WHO:s ramkonvention om tobakskontroll som syftar till minskad konsumtion av tobaksvaror generellt i stället för att minska skadeverkningarna. Därför misslyckas EU med att avskaffa den rökningsrelaterade dödligheten. Folklistan vill därför att Sverige och EU villkorar stödet till WHO med krav på att man ska driva riskminimering inom tobakspolitiken. Om WHO inte följer de vetenskapliga rön som är tillgängliga idag vad gäller alternativa nikotin- och tobaksprodukter som gör att fler kan sluta röka samt slutar sina attacker på svenskt snus, då ska EU:s finansiering av WHO dras in.

Beskattning efter skadlighet

2022 läckte ett dokument från EU-kommissionen som visade att man planerade för en skattechock på det vita snuset med en skattehöjning på över 700 procent. Den sortens politik visar att EU:s byråkrater vill likställa säkrare rökfria produkter med cigaretter. En så extrem skatt på snus och tuggtobak gör dessa till mycket mindre attraktiva alternativ till den dödliga rökningen.


Folklistan anser i stället att det alltid ska löna sig att byta till mindre skadliga produkter. Därför vill vi att punktskatten för tobaks- och nikotinprodukter differentieras efter grad av skadlighet och att man inför en lägre punktskatt för säkrare nikotinprodukter på EU-nivå.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.