Folklistan

8. Bygg ett Fort EU

- En försvarsunion som konstruerar säkerhetsbarriärer österut

Europa står inför växande hot från vår omvärld. Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina är ett allvarligt hot mot säkerhetsordningen på vår kontinent. EU behöver omprioritera resurser i sin budget för att anpassa den till en krigsekonomi lämpad för den gråskaletid vi befinner oss i. Gränsen mellan krig och fred suddas ut med hybridkrigföring och fientliga cyberoperationer på EU:s territorium. Nuvarande åtgärder räcker inte för att skydda våra gränser och våra medborgare. Folklistan förordar en radikal förstärkning av vår gemensamma försvarsförmåga genom att skapa ett ”Fort EU” som både bekostar fysiska säkerhetsbarriärer och möjliggör ett ökat samarbete för att fullt ut använda EU:s potential att förbättra säkerheten på kontinenten och komplettera nationella insatser och NATO:s försvarsplanering.

Konstruera gränshinder mot Ryssland och Belarus

Folklistan anser att EU ska bygga fysiska barriärer mot Ryssland och Belarus. Det finns redan förslag om att konstruera gränshinder vid EU:s yttre gränser för att stärka gränsskyddet mot illegal migration. Denna typ av gränshinder fyller en viktig funktion för att motverka hybridkrigföring med instrumentalisering av migranter. Folklistan vill att dessa hinder förstärks med konventionella försvarsfunktioner med exempelvis sensorer, automatiserade övervakningssystem samt konstruera modulära barriärer som kan motstå små och medelstora vapen samt explosioner. På så sätt får vi ett bättre skydd gentemot våra grannar i öst och kan avvärja en större mångfald av hot.

Mer resurser till Europeiska försvarsfonden (EDF)

Foklistan kommer att arbeta för en välbehövlig budgetökning för Europeiska försvarsfonden, EDF, i syfte att öka stödet till projekt som stärker vår militärteknologiska förmåga och snabbt kan implementeras. Samtidigt som den mest akuta prioriteringen är att säkerställa en ökad produktion av befintlig försvarsteknik, är det väsentligt också att utvecklingen av framtidens försvarssystem stärks för att göra EU bättre rustat för framtida hotbilder. Vi kommer också att arbeta för inrättandet av en ny europeisk försvarsinnovationshub, som genom finansiella och praktiska insatser ska stöda de nystartade, små och medelstora europeiska företag som utvecklar försvarsteknik samt teknik med både militära och civila användningsområden. Fler av framtidens banbrytande försvarstekniker måste uppfinnas i Europa.

Ökat stöd till gemensamma försvarsupphandlingar

Genom att bygga vidare på det nyligen antagna instrumentet för gemensamma upphandlingar av försvarsmateriel,EDIRPA, vill Folklistan avsätta ytterligare resurser för att ge incitament för fler medlemsländer att upphandla vapensystem och ammunition gemensamt. Det finns uppenbara skal- och stordriftsfördelar — mer pang för pengarna — att dra nytta av genom en ökad samordning, vilken därtill leder till förbättrad interoperabilitet och effektivitet. Inom ramen för detta system vill vi också öka möjligheterna till att nyttja den transatlantiska länken för att säkra leveranskedjorna i produktionen av försvarsutrustning. Vi behöver en försvarsindustri som är slagkraftig och enad, redo att försvara Europa mot alla hot.

Maximera EU:s ammunitionsproduktion

Även EU:s verktyg för att öka produktionen och lagerhållningen av ammunition,ASAP, är otillräckligt idag. Folklistan vill stärka ASAP:s finansiering och undanröja hindren för en snabbt uppskalad produktionskapacitet. Centralt är inte minst att försvarsindustrin ges bättre tillgång till finansmarknaderna liksom bättre långsiktiga förutsättningar för att skapa nya produktionslinjer. I detta ingår att förvarsindustrin undantas från EU:s arbetstidsregleringar, och andra byråkratiska pålagor, för att snabbare kunna öka produktionskapaciteten. 

Beredskapskrav för konstruktion av infrastruktur

Folklistan vill att EU inför strikta beredskapskrav för medlemsländerna för all ny infrastruktur, för att förbättra möjligheterna till försvarsmobilitet, men också för att öka den fysiska säkerheten genom förbättrad integration av civila konstruktioner och militäranläggningar.

Gemensam politik för Arktis

EU behöver anta en gemensam politik för Arktis och Nordkalotten. Med de smältande isarna och tillgängliggörandet i en snar framtid av en mängd attraktiva naturtillgångar är risken för framtida konflikthärdar överhängande. EU behöver agera gemensamt  för att ta tillvara våra intressen i denna region av växande strategisk betydelse.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.